Suur uuring – elektritõukerattast saab populaarne linnasõiduvahend

Voltride viis koos elektritõuksi brändiga GPad 24.07-01.08.2020 läbi turu-uuringu, mille eesmärgiks oli selgitada inimeste hoiakuid elektritõukerataste suhtes ning uurida markide tuntust. Uuringus osales 13.5 tuhat vähemalt 18-aastast inimest, kellega suheldi uudsel viisil – FB messengeri juturoboti kaudu. 

  • Uuringus osales 13 542 inimest,
  • Kasutajate hulgas on rohkem mehi kui naisi
  • 26% inimestest on renditõuksi kogemus, oma tõuks on 6% vastanutest.
  • Eestlane tahab et kiivri kandmine oleks kohustuslik
  • Tuntumad tõuksibrandid on Segway-Ninebot, Xiaomi ja GPad
  • Hea tõukeratas olgu vastupidav ja hea sõiduulatusega
  • 77% vastanutest eelistab omada isiklikku tõukeratast.

Tegemist oli eri vanusegruppe hõlmava juhuvalimiga, kellelt saadud vastused esindavad valimisse sattunud inimeste arvamusi, kuid ei ole laiendatavad kõigile Eesti elanikele. Tegemist on suurima, kui mitte kõige suurema küsitlusega, mis on Euroopas elektritõukerataste teemal läbi viidud.

Kõige aktiivsemad arvamuse avaldajad olid 21-40 aastased mehed

Uuringus osales 13542 inimest, kellest 7317 ehk 54% olid naised. Kõige rohkem osalejaid oli grupis 21-30 aastat – 31%, järgnes 31-40 aastat (26%) ja 18-20 aastat (22%). Kõigis neis rühmades oli mehi ca 3-4% enam kui naisi. Vanusegrupp 41-50 moodustas kõigist osalejatest 15% ja üle 51a 7%. Kahes viimases grupis oli naisi poole rohkem kui mehi.

Elektritõuks on meeste hulgas rohkem levinud

Uuringus osalenutest 26% ehk 3560 inimest kasutavad renditõukeratast ning 6% ehk 790 inimest kasutavad isiklikku elektritõukeratast. Tõuksiga sõita oli proovinud 29% vastanutest. 39% polnud kunagi elektritõukerattaga sõitnud. 

Kõige enam elektritõukerattaga kokkupuutunuid oli proportsionaalselt vanusegruppides 21-30 ja 18-20, kus oli tõuksiomanikke, renditõuksi kasutajaid ning neid kes olid vähemalt korra proovinud, kokku 68%. Vanusegrupis 31-40 oli see näitaja 59%, 41-50- 52% ja 51 ning vanemate hulgas 42%

Naistest ei ole elektritõukeratast kunagi proovinud 47%, meestest 30%. Renditõukeratast on kasutanud 31% mehi ja 23% naisi. Vastanud meestest oli isiklik elektritõukeratas 7% ja naistest 5%.

Eestlane tahab, et kiivri kandmine oleks kohustuslik

Üks olulisi teemasid oli turvalisus ning suhtumine kiivri kasutamisse. Vastanutest jäi sel teemal ükskõikseks 17% – vahet pole. 13% arvas et kiivri kasutamine elektritõuksiga ei peaks olema kohustuslik, 70% arvas, et kiiver peaks olema kohustuslik. Vastanud meestest pooldas kiivri kohustuslikuks tegemist 66%, naistest 73%.  Teatav erinevus oli tõuksi proovinud ja mitteproovinud vastajate vahel – mitteproovinutest pidas kiivri kohustuslikkust oluliseks 77% ning ülejäänud gruppides oli see 63-66%.

Nii suur toetus kiivri kasutamisele oli uuringu üks suuremaid üllatusi.  See on kindlasti väga positiivne hoiak, kuna elektritõukerataste kasutajatega juhtunud õnnetustest on kõige sagedasemad peavigastused (32% kõigist juhtumitest).  Juhul kui seadustesse peaks kirjutatama kiivri kohustuslikkus, siis tundub avalik arvamus seda toetavat.

Elektritõuks pole mobiiltelefon –
brändide tuntus on ülimadal

Uuringuga otsiti vastust ka küsimusele, kui palju teatakse Eestimaal erinevatest tõuksimarkidest. Nimekirja ette ei antud, nii et vastaja pidi ise märkima brändi või kirjutama, et ei tea. Ilmselge järeldus oli, et margiteadlikkus on veel üsna madal – 73% vastanutest ei osanud nimetada ühtegi tõukeratta marki. Valdavalt tulid “ei tea” vastused neilt kes polnud tõukerattaga kordagi sõitnud või kelle sõit piirdus proovimisega. Renditõukside kasutajatest ei osanud ühtegi marki nimetada 66%. Neist, kes väitsid endal tõukeratta olevat, ei osanud ühtegi marki nimetada 37%.

Kõige enam nimetatud tõuksimark oli Segway Ninebot, mida marke teadnud inimestest märkisid 15.6%. Sisuliselt sama tuntud oli ka Xiaomi, mida teadsid 15.4%. Kolmandal kohal oli Eesti oma brand GPad – 13.9%. Kui panna need numbrid kõigi küsitletute konteksti, siis on brändide tuntus vastavalt 4.2%, 4.2% ja 3.8%.

Elektritõuksi omavate inimeste margituntuse edetabel oli sarnane: esikohal Segway Ninebot, mida mainiti 28.7% juhtudest, Xiaomi tuntus oli 17.7% ja GPad 14.3%. Renditõuksidega sõitjate esikolmik oli sama: Segway Ninebot 15.6%, Xiaomi 12.9% ja GPad 12.3%.

Elektritõuksi markidena leidsid huvitaval kombel mainimist ka elektritõukside müügikett Voltride – 13.8% inimestest, kes oskasid mõne margi välja tuua, teadsid Voltride, renditõukside arendaja ja teenusepakkuja Bolt – 10.6% ning sarnase tegevusalaga Tuul – 5.2%.

Praktilisus ennekõike – eelistatakse mõistliku hinnaga linnatõukse

Uuringus puudutati ka inimeste hinnaeelistusi. 94% vastanutest, kellel veel pole oma tõukeratast eelistas tõukerattaid hinnaga alla 750€. Küll oli näha erinevust vanusegrupiti – kui 21-30 grupis eelistas kallimaid tõukse osta 5.3%, siis grupis 51 ja vanemad oli see 7.9%. Mehed eelistasid keskmiselt rohkem kallimaid tõukerattaid, vanusegrupis 51 ja vanemad oli nende osa isegi 12%. Märkimisväärne erinevus oli renditõukside regulaarsete kasutajate ja vaid tõuksi proovinud inimeste vahel. Renditõukside kasutajatest eelistaks endale kallimat tõuksi osta vaid 1.8%, teiste puhul oli see 8.6%.

Tõuks olgu vastupidav ja ei vaja liiga sageli laadimist

Suurem teemadering oli seotud omadustega, mida elektritõukeratta juures oluliseks peeti. Eristusid kolm enam mainitud omadust:
– sõiduulatus – 23% vastajatest (mehed 33%, naised 16%)
– vastupidavus – 22% vastajatest (mehed 21%, naised 24%)
– turvalisus – 19% vastajatest (mehed 9%, naised 28%)

Väärib märkimist, et meestel oli kolmandal kohal tippkiirus, mida mainis 18% vastajatest ning neljandal ratta suurus, mida mainis 10% vastajatest. Naiste edetabelis oli erinevalt meestest turvalisus suurelt esikohal. Umbes sama oluline oli ka neil ratta suurus – 9%.

Erisused tulid sisse ka vanusegrupiti. Vanusegruppides 21-30 ning 31-40 oli kõige olulisem sõiduulatus ja teisel kohal vastupidavus. 18-20 pidas oluliseks kõigepealt vastupidavust ning seejärel turvalisust ning tippkiirust. 41-50 ning vanemate puhul oli esikohal turvalisus.

Nende hulgas, kellel juba on oma elektritõuks, oli esikohal sõiduulatus – 27%, millele järgnes tippkiirus – 22%. See oli sama kõigis vanusegruppides välja arvatud kõige nooremad, kelle jaoks oli tähtsaim tippkiirus ja kõige vanemate jaoks, kes pidas kõige olulisemaks ratta suurust. Naiste puhul oli oluline sõiduulatus, vastupidavus, turvalisus ja ratta suurus. Meestel domineerisid suurelt sõiduulatus ja tippkiirus.

Elektritõuks linnainimese liiklusvahendina on mugav ja kiire

Uuringus olid mitmed vabade vastustega küsimused, näiteks küsiti tõuksiga sõitvatelt inimestelt, mis on peamine põhjus, miks nad elektritõukeratast on otsustanud kasutada. 

Kõige enam toodi välja 2 põhjust: tõuksiga sõit on mugav (1360 mainimist) ja kiire (1290).  Samuti nimetati: linnas liikumine – 1100 korda, sõitmine punktist A punkti B – 690 korda, vabas õhus liikumine 670 korda, lõbus, äge, tore ja vahva tegevus sõpradega 380 korda. tööle, kooli, poodi sõitmine 240 korda, lihtne kasutada 250 korda, ja odav/säästlik ja soodne 120 korda .

Inimesed, kel veel pole tõukeratast, on takistuseks olnud raha – see on kõige levinum põhjus: 1256 inimest mainib seda. 1100 inimest peab põhjuseks et hind on kallis, 400 inimesel pole veel olnud piisavalt aega, et ostu ära teha, 250 inimest eelistab rattaga sõitu, hoiustamise ja parkimise lahendamine on mainitud ca 100 korral. Ohtlikkuse ja turvalisuse probleemi mainib 80 inimest.

Palusime samadel inimesetel ka välja tuua, mis paneks neid tõuksi kasutama: 

– kiire liikumine linnas 1450 korda

– mugav viis liikumiseks 1390 korda

– lihtne kasutada 310 korda.

Vastajad tahavad endale isiklikku elektritõukeratast

Viimaks uurisime, kuidas eelistaksid inimesed tõukeratast kasutada – kas omada, rentida või kasutada mõlemat võimalust vastavalt vajadusele. Mõnevõrra üllatuslikult eelistas oma tõukeratast omada tervelt 77% vastanutest. Vaid 3% eelistas rentimist.  20% arvas, et nad kasutaks vastavalt vajadusele nii enda kui renditõuksi.  Erinevused meeste ja naiste vastuste puhul praktiliselt puudusid. Vanusegruppide seas eristus pisut vaid 21-30 rühm, kus oli eriti kõrge eelistus tõukeratast omada – 81%.