Üldtingimused

1 Mõisted, tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Mõisted:

1.1.1 E-pood – Müüja internetikeskkond aadressil https://voltride.com ja selle alamlehed;

1.1.2 Järelmaks – Kauba eest tasumine tarbijakrediidi abil, mille aluseks on tarbijakrediidileping, millega oma majandus- või kutsetegevuses tegutsev krediidiandja (milleks ei ole Müüja) annab või kohustub andma Ostjale krediiti või laenu Kauba ostmiseks;

1.1.3 Kaup – E-poe vahendusel Müüja poolt müüdav kaup või teenus;

1.1.4 Müügileping – Ostja ja Müüja vahel E-poe vahendusel sõlmitav leping Kauba ostmiseks ja müügiks;

1.1.5 Müüja – E-poe omanik Voltride OÜ, reg. kood 14871968, Aadress Telliskivi 57D, Tallinn, Eesti. E-post: klienditugi [at] voltride.com. Telefon 6004099.

1.1.6 Ostja – E-poe eraisikust kasutaja, kes soovib Kaupu osta või on Kaupu ostnud;

1.1.7 Üldtingimused – käesolevad E-poe tingimused, mis kehtivad õigussuhete kohta, mis tekivad Ostja ja Müüja vahe. Ostu sooritamiseks peab Ostja tutvuma Tingimustega ja neid aktsepteerima;

2.1 Käesolevad E-poe Tingimused kehtivad õigussuhete kohta, mis tekivad Ostjate, kes kasutavad E-poodi, tellivad E-poest Kaupu, sealhulgas sõlmides E-poes Kauba ostmiseks Müügilepingu, ja Müüja vahel. Juriidilised isikud, kes tellivad E-poest kaupu saavad lähtuda Üldtingimustest vaid määral, kus on sõnaselgelt juriidilistele isikutele viidatud.

Tingimustega nõustumisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud käesolevate Tingimustega ja aktsepteerib ja täidab neid täielikult ja mööndusteta.

1.2 Müüjal on õigus teha Tingimustes igal ajal ja sõltumata põhjusest ühepoolselt muudatusi ja täiendusi, tunnistada Tingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid jõus Müügilepingu sõlmimise hetkel.

1.3 Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.

1.4 Tingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

2 Kliendi andmed ja andmekaitse

2.1 Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega üksnes E-poe vahendusel Müügilepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning E-poe kasutamisega seotud õiguste ja kohustuste tagamiseks vajalikus ulatuses. Andmeid ei edastatata kolmandatele isikutele ilma Ostja eelneva nõusolekuta välja arvatud juhul kui see on vajalik Müüja õiguste kaitseks või seaduses ette nähtud juhtudel.

2.2 Müüja töötleb järgmisi Ostja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber (sh mobiiltelefoni number), sünniaeg, isikukood, aadress (tänav/talu, maja number, korteri number, linn või asula, maakond, postiindeks), elektronposti aadress, Kauba tarnimise viis, Kauba eest tasumisel kasutatud makseviis.

2.3 Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja Privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, Ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, Müügilepingu täitmiseks või Müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata Ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

2.4 Kui Ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil Ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Müüja neid andmeid privaatsuspoliitikas fikseeritud tingimustel ja eesmärgil, sh ka Ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS’iga).

2.5 Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-posti aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

2.6 Püsikliendiks registreerunud Ostja puhul töötleb Müüja lisaks eelnimetatule Ostja seniseid Müügilepinguid ning E-poe kasutamise ajalugu, sh kirjavahetust, kommentaare, saadetud pilt ja videosid ja muud suhtlust E-poega.

2.7 Ostja poolt Järelmaksu taotlemise korral töötleb Müüja Ostja poolt E-poe kaudu esitatud Järelmaksu taotluse krediidiandjale edastamiseks, Järelmaksu lepingu sõlmimiseks ning Järelmaksu lepingu täitmisega seotud õiguste ja kohustuste tagamiseks vajalikus mahus lisaks Tingimuste punktis 2.2 loetletule veel järgmisi Ostja isikuandmeid: dokumendi number, ülalpeetavate arv, perekonnaseis, haridustase, tööandja, ametinimetus, tööle asumise aeg, sissetuleku suurus, sissetuleku allikas, andmed laenu- ja liisingukohustuste kohta (sh laenu või liisinguandja nimi, kohustuse jääksumma, igakuise makse suurus), eluaseme liik, andmed avaliku võimu oluliste ülesannete täitmise kohta Järelmaksu taotleja, tema pereliikme või lähedase kaastöötaja poolt. Järelmaksu teenuse pakkujate nimekiri ühes kontaktandmetega on kättesaadav siin.

2.8 Kauba eest tasumisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ning krediitkaardiga tasumisel ka rahvusvahelist internetiostude turbesüsteemi „Verified by VISA” ja „MasterCard SecureCode”, tingimusel, et Ostja poolt Kauba eest tasumiseks kasutav krediitkaart on seotud turvalise internetiostude programmiga. Müüja ei näe Ostja sisestatud pangarekvisiite ega krediitkaardi andmeid. Krediitkaardiga tasumisel pakub makseteenust EveryPay AS: makse tegemiseks suunatakse krediitkaardi valdaja EveryPay AS ´i turvalisesse keskkonda ning maksmise hetkel toimub krediitkaardi valdaja kaardiandmete sisestus krediitkaardi valdaja poolt EveryPay AS’i serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti nimetatud serveris. Pangalingi kaudu tasumisel suunatakse Ostja E-poest automaatselt Ostja valitud panga internetipanka maksmisele.

2.9 Kui Ostja valib Kauba tarneviisiks pakiautomaadi või kulleri, siis on Müüjal õigus edastada pakiautomaadi ja kullerteenuse osutajatele Ostja isikuandmed mahus, mis on vajalik Kauba Ostjani toimetamiseks. Müüja poolt kasutatavate pakiautomaadi ja kullerteenuse osutajate nimekiri ühes kontaktandmetega on kättesaadav: SIIA LINK TRANSPORDIVÕIMALUSTELE

2.10 Kui Ostja soovib saada Müüja Kaupade pakkumisi ja uudiskirju, tuleb Ostjal selle kohta teha tellimuse esitamise lehel märge vastavas aknas, millega Ostja annab Müüjale nõusoleku Müüja pakkumiste ja uudiskirjade saatmiseks elektronposti teel Ostja avaldatud elektronposti aadressile. Kõik pakkumised ja uudiskirjad edastatakse Müüja nimel. Kui Ostja on avaldanud eelkirjeldatud viisil soovi saada Müüja pakkumisi ja uudiskirju on Ostjal alati õigus nendest loobuda, kasutades selleks pakkumises või uudiskirjas toodud vastavat hüperlinki.

2.11 Ostja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed (meiliaadress ja salasõna) ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.

2.12 Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.

2.13 Kui Ostja registreerimislehel olevad andmed muutuvad, tuleb need viivitamatult uuendada ka Müüja E-poes. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt sisestatud andmete ebakorrektsus või aegumine.

2.14 Ostjal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti.

2.15 Isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Ostjal õigus saata Müüjale e-kiri e-posti aadressile gdpr [at] voltride.com

2.16 Kui Ostja oma tegevuse või tegevusetusega häirib Müüja E-poe tööd ja/või turvalisust, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või katkestada Ostja ligipääs E-poele ja keelduda teda edaspidi teenindamast.

3 Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine E-poes

3.1 Müüja võimaldab Ostjal kasutada E-poodi Müügilepingu sõlmimiseks Müüjaga.

3.2 Müüja ei taga, et E-poodi on võimalik kasutada kõigi veebisirvijate ja arvutitarkvaradega või mobiilseid seadmeid kasutades.

3.3 Müüjal on õigus seada piiranguid teatud Kaupade müügile (näiteks kehtestada ajalisi, vanuselisi jms piiranguid).

3.4 Kauba kirjeldust E-poes käsitletakse pakkumusena Müügilepingu sõlmimiseks. Kauba kirjelduses on toodud Kauba nimetus, tootekood, ühikuhind ja põhiomadused. Müüjal on õigus kauba kirjeldust muuta kuni Müügilepingu sõlmimiseni, sh ostuprotsessi ajal, teavitades Ostjat muudatusest E-poe kaudu. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

3.5 Müüjal on õigus E-poe vahendusel sõlmitud Müügilepingust taganeda ning tellitud Kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: Kaup on laost otsa saanud; tegemist on eeltellimisel oleva Kaubaga; Kauba hinda või omadusi on E-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu. Sel juhul pakub Müüja Ostjale asendustoodet või tagastatakse Ostjale tasutud summa 14 päeva jooksul Müügilepingust taganemisest.

3.6 E-poest on võimalik osta neid Kaupu, millel on link „Lisa korvi“. Ostjal tuleb enne Kauba korvi lisamist vajadusel määrata toote värv ja kui on rohkem valikuid (nt suurus, aku mahutavus jms), siis ka need, ning valida Kauba kogus.

3.7 E-poest on võimalik eel-tellida Kaupu, mida hetkel Müüja laos pole, aga mis on müüki saabumas Müüja näidatud kuupäevaks. Nende Kaupade puhul peab Ostja vajutama linki “Eeltelli”, millega lisatakse valitud Kaubad Ostukorvi sarnaselt “Lisa korvi” valikuga. Eeltellitud Kaupadele ei kehti Müüja kohustus tarnida Kaubad 30 päeva jooksul.

3.8 Ostukorvis olevate Kaupade kogust võib muuta, samuti võib jätkata ostmist E-poes. Ostukorvi on võimalik lisada valitud Kaubaga kokkusobivaid tooteid Ostukorvi all kuvatavast valikust “Seotud tooted”.

3.9 Müügilepingu sõlmimiseks suundub Ostja Ostukorvist tellimust esitama, vajutades “Vormista ost”.

3.10 Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Ostja E-poe poolt nõutavad andmed, määrab tarneaadressi, valib tarneviisi ja makseviisi ning kinnitab märkega (linnukesega) käesolevatel Tingimustel Kauba Müügilepingu sõlmimise soovi, ning vajutab nupule „Maksma“. Seda tehes edastab Ostja Müüjale kõik vajalikud andmed (eelkõige Ostja täisnimi, aadress, telefon, elektronposti aadress, soovitud tarneviis ja tarnekoha aadress, soovitud makseviis jms). Juhul, kui Kauba müügile kehtib piirang vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusele (nt vanusepiirang), tuleb Ostjal Müüjale edastada ka muud nõutavad andmed (isikukood, sünniaeg vms).

3.11 Müügilepingu sõlmimise käigus võib Ostja end registreerida Voltride püsikliendiks, luues endale kasutajakonto või kui ta on selle endale varem loonud, siis end püsikliendina tuvastada.  Ostja võib ostu vormistamist jätkata ka püsikliendiks registreerimata.

3.12 Ostja kohustub Müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti. Ostja peab tuvastama ja parandama sisestusvea enne Tellimuse esitamist. Kui Ostja avastab sisestusvea pärast Müügilepingu sõlmimist, on võimalik sisestusviga parandada teavitades Müüjat 12 tunni jooksul alates Müügilepingu sõlmimisest.

3.13 Kui Ostja on vajutanud “Maksma” suunatakse ta edasi tema valitud makseviisi kohaselt Müüja poolt pakutud maksevahenduspartneri juurde ostusummat tasuma. Samaaegselt edastatakse Ostja poolt Müüjale avaldatud emaili aadressile Tellimuse kinnitus.  Juhul kui Ostja valis makseviisiks tasumine ettemaksuarvega, edastatakse Ostja emailile ettemaksuarve, mille alusel saab ostja Kauba eest tasuda.

3.14 Müügileping loetakse sõlmituks ja jõustunuks Ostja poolt tellimuse eest Müüjale tasuda oleva summa laekumisega Müüja pangakontole (Ostja nõustumus ehk aktsept Müügilepingu sõlmimiseks). Müügilepingu jõustumisest tekib Müüjal kohustus Kaup Ostjale üle anda.

3.15 Lisaks punktis 3.14 toodule, saab Müügilepingu sõlmida ka järelmaksu lepingu sõlmimisega (vt peatükk 6). Sellisel juhul loetakse Müügileping sõlmituks järelmaksu lepingu sõlmimisega.

3.16 Juhul, kui Ostja on Kauba eest tasumise viisiks valinud ettemaksu arve alusel tasumise ja Ostja tasub tellimuse eest pärast maksetähtaega (so hiljem kui 5 päeva jooksul), loetakse tasumist uueks pakkumuseks ja Müüja kas nõustub Müügilepingu sõlmimisega, saates Ostjale 7 päeva jooksul Ostjalt makse laekumisest vastava kinnituse või keeldub Müügilepingu sõlmimisest. Kui Müüja keeldub müügilepingu sõlmimisest, teavitab ta sellest Ostjat 7 päeva jooksul Ostjalt makse laekumisest.  Viimasel juhul tagastatakse Ostjale ostuhind hiljemalt 14 päeva jooksul Ostja makse laekumisest.

3.17 Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse Müüja E-poe serveri kellaaja järgi, mis ei pruugi alati vastata Ostja veebisirvija või arvuti kellaajale. Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni. Õigeaegselt tasumata tellimust Müüja poolt ei täideta.

3.18 Pärast Müügilepingu sõlmimist on Ostjal võimalik Müügilepingut muuta (nt osade Kaupade ostmisest loobuda, muuta tarneviisi või maksetingimusi) kokkuleppel Müüjaga ilma lisakuludeta enne Kauba kättetoimetamist. Kui Müügileping ei jõustu Tingimustes ettenähtud viisil, siis loetakse, et Müügilepingut ei ole sõlmitud.  Ostjal on õigus tühistada oma tellimus peale Kauba eest tasumist, kuid enne Kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta. Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb Ostjal saata vastavasisuline teade koos Müügilepingu numbriga e-posti aadressile info [at] voltride.com. Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse Ostjale kinnitus.

3.19 Müügilepingu sõlmimise kohta saadetakse Ostja poolt avaldatud e-posti aadressile tehingu jõustumise järel arve, mis on ühtlasi Müügilepingu sõlmimise kinnitus. Arvel on märgitud ostetavale Kaubale lisaks ka Tellimuse number või ettemaksuarve number ning ka viide (link) Tingimustele. Müügilepingu kinnitus kuvatakse Ostjale ka E-poes juhul, kui Kauba eest tasutakse pangalingi kaudu ja Ostja vajutab pärast makse sooritamist nuppu „Tagasi kaupmehe juurde“.

3.20 Müügilepingut saab sõlmida isik, kellel on vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusele õigus Kaupa osta. Ostja peab vastava kinnituse müügiprotsessi käigus Müüjale andma. Kui Ostja vastavat kinnitust ei anna, temaga Kauba Müügilepingut ei sõlmita.  Kui Kauba ostjale on seatud vanuseline piirang, peab Ostja enne Müügilepingu sõlmimist kinnitama, et tema vanus on vastavalt seaduses ettenähtud piirangutele piisav Kauba ostmiseks.

3.21 Müüja võib mitte võimaldada Ostjal E-poe vahendusel Müügilepingut sõlmida, kui Ostja rikub või on rikkunud mõnda varasemalt sõlmitud Müügilepingut.

3.22 Müüja kontrollib Müügilepingu sõlmimist takistada võiva asjaolu (punktid 3.20 ja 3.21) esinemist tuginedes Ostja poolt esitatud andmetele ja keeldub vajadusel Kauba müümisest Ostjale. Müügilepingu sõlmimisest keeldumisest teavitatakse Ostjat E-poes kuvatava automaatse teatega, milles on märgitud Müügilepingu sõlmimisest keeldumise põhjus. Vastaval juhul Ostjale Kauba eest tasumist ei võimaldata. Kui Müüja avastab Müügilepingu sõlmimise järgselt Müügilepingu sõlmimisest keeldumise aluse, võib Müüja müügilepingust taganeda ilma sanktsioonideta.

4 Kaupade eest tasumine ja tarne

4.1 E-poes müüdavate Kaupade hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad kõiki makse, kuid ei sisalda Tarnekulu. Tarnekulu lisandub Kaupade hinnale pärast tarnevõimaluse ja tarneaadressi täpsustamist Tellimuse vormistamisel.

4.2 Tarnekulu kuvatakse Ostjale tarneviisi valiku juures enne Müügilepingu sõlmimist ning märgitakse ka Tellimuse kinnitusele ning arvele.

4.3 Müüjal on õigus igal ajal korrigeerida tema poolt pakutava Kauba ja tarnevõimaluste hinda. Kui Ostja sõlmis Müügilepingu enne hinna muudatuste avaldamist E-poes, kehtib tema jaoks hind, mis oli E-poes kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil.

4.4 Kaupade eest on võimalik tasuda Müüja poolt pakutavate makseteenust osutavate partnerite vahendusel: pangalingi abil internetipanga kaudu, krediitkaardiga, tasudes Müüja poolt väljastatud ettemaksu arve, sõlmides järelmaksu lepingu või tasudes muul E-poes võimaldatud viisil (nt kinkekaardiga).

4.5 Kauba tarne Ostjale toimub Müügilepingus märgitud tarneaadressile kokku lepitud aja jooksul ja viisil pärast Kauba eest makstava tasu laekumist Müüjale või järelmaksu lepingu sõlmimist krediidiandjaga. Tellimuse kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui Ostja on ostuhinna nõuetekohaselt tasunud. Tarneaeg lükkub edasi tasumisega hilinetud päevade võrra. Vastaval juhul võib Müüja ka Müügilepingust taganeda.

4.6 Kaup toimetatakse Ostja poolt tellimuses näidatud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta teavitatakse Ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel. Tellitud Kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele. Müüja võib volitada Kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas kasutada kuller- või postipaki teenust).

4.7 Tellimuse vormistamisel peab Ostja jälgima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Kauba kohaletoimetamisel. Müüja ja transpordipartner ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete puudulikkusest või ebaõigsusest.

4.8 Kaup antakse Ostjale üle isikutunnistuse ettenäitamise ja saatelehe alusel. Enne Kauba vastuvõtmist ja saatelehe allkirjastamist on Ostja kohustus vaadata Kauba pakend hoolikalt üle ning pakendi kahjustuste korral teha vastav märge saatelehele. Katkise pakendi korral või kui Kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitades sellest koheselt Müüja klienditeenindust aadressil klienditugi [at] voltride.com. Allkirjastades saatelehe kinnitab Ostja või Ostja esindaja, et Kauba üleandmise momendil oli pakend terve ja ta on rahul pakendi seisundiga, et Kaubal ei ole nähtavaid väliseid vigastusi ja et talle tarniti tellitud Kaup.

4.9 Kauba Ostjale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks Kauba üleandmisel Ostjale või tema esindajale. Muuhulgas loetakse esindajaks Ostja märgitud tarnekohas asuvad täisealised isikud, kes Kauba vastu võtavad. Kaupade juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle Kauba üleandmise hetkel. Kui Kaupa ei saa Ostjale üle anda, kuna Ostjat või tema täisealist esindajat ei viibi tarnekohas, kannab sellisel juhul kõik tarne viibimise ja ümberkorraldamise kaasnevad kulud Ostja ning Müüja ei vastuta Kauba üleandmise hilinemise eest.

4.10 Kui Ostja on valinud Kauba tarneviisiks ise järele tulla, kuid ei tule Kaubale järele hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud Kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et Ostja on Müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi Kaupa. Müüjal on õigus Müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid). Ostja poolt ette tasutud summa, millest on maha arvatud Müüjale tekkinud kahjud ja kulud, tagastab Müüja Ostjale 14 päeva jooksul Kaubale järeletulemise tähtajast. Samuti ei ole Ostjal õigust nõuda Müüjalt Kauba müümist ja tarnimist sama hinnaga, kui kokkulepitud Kauba järele tulemise perioodi möödudes on Kaup otsa saanud või hind muutunud. Antud tähtajad ei kehti Teenuste puhul, mida reguleerivad Voltride teenuste tingimused.

4.11 Müüja teavitab Ostjat tarneaja või muude kättetoimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest või kättetoimetamisega seotud täiendavatest piirangutest ja objektiivsetest takistustest, kui selliseid piiranguid või takistusi esineb. Müüjal on õigus tarneaega pikendada kuni 7 päeva võrra, kui esinevad objektiivsed, Müüjast sõltumatud põhjused, mis tingivad viivituse Kauba kättetoimetamisel, teavitades sellest Ostjat.

4.12 Juhul, kui Kaupa on võimalik tarnida ositi (näiteks mõni Kaup on laos olemas, kuid mõni mitte), võib Müüja Müügilepingu täita ja Kaubad tarnida ositi.

4.13 Kui Ostja kaotab Kauba kättetoimetamisega hilinemise tõttu huvi Kauba vastu, on tal õigus esitada Müüjale avaldus Müügilepingust taganemiseks ja Müüjal on sellisel juhul kohustus tagastada Ostja poolt talle tasutud Kauba ostuhind 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest.

5 Taganemisõigus

5.1 Käesolev taganemise kord ei kehti sõlmitud järelmaksulepingust taganemise korral. Järelmaksulepingust taganemine toimub nimetatud lepingus määratud korras.

5.2 Ostjal on õigus põhjust avaldamata taganeda E-poes sõlmitud Müügilepingust 14 päeva jooksul.

5.3 Tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldades kõiki tootepakendis olnud esemeid, sh. kaablid, kasutusjuhendid jm), kasutamata ja originaalpakendis.

5.4 Taganemisavaldus peab olema Müüjale saadetud kirjalikult Müüja postiaadressil või e-posti aadressil klienditugi [at] voltride.com 14 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest.

5.5 Ostja peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav seda kahjustamata, siis peab Ostja pakendi avamisel kasutama viisi, mis tagab pakendi kahjustamise võimalikult vähimal viisil.  Et veenduda Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peab Ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Kui Ostja kasutab Kaupa rohkem, kui on vaja teha Kauba olemuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta Kaupa originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest. Kauba väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Müüjal õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Kauba tagastamisest.

5.6 Ostja kannab talle üleantud Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (sh. posti- ja tarnekulud).

5.7 Kui tagastatav Kaup on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Ostja poolt mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või muu Ostja tegevusest tingitud asjaolu tõttu, siis jääb Müüjale õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva ostuhinnaga. Juhul kui Ostja ei ole nõus tasaarvestuses näidatud Kauba väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud Kauba väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsioonis süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi abi. Sõltumatu ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Müüja vahel, v.a juhul kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul maksab kulude eest pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

5.8 Kui Ostja on punkti 5.2 alusel Müügilepingust taganenud, tagastab Müüja Ostja poolt tasutud ostuhinna, millest Müüjal on õigus tasaarvestada ja maha arvata punktis 5.7 nimetatud Kauba väärtuse vähenemine ja punktis 5.9 nimetatud tagastamisele mittekuuluva kulu, 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest, eeldusel, et sama aja jooksul on Ostja tagastanud Kauba Müüjale või saatnud Müüjale tõenduse Kauba tagasisaatmise kohta. Kauba tagastamise aadress on:

Telliskivi 57D Tallinn, 10412, Eesti. Voltride.com.

5.9 Kui Ostja on valinud Müüja poolt pakutud kõige odavamast tavapärasest Kauba  kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

5.10 Punktis 5.2 toodud taganemisõiguse korral on Ostjal õigus vahetada Kaup mõne muu Müüja poolt müüdava Kauba vastu. Sellisel juhul Ostja ja Müüja tasaarvestavad tagastatud Kauba eest tasutud summa ja uue Kauba müügihinna kattuvas ulatuses. Poole nõue, mis ületab tasaarvestuse ulatust, tuleb täita vastavalt Müügilepingule.

5.11 Ostja poolt Tingimuste punktis 5.2 sätestatud korras Müügilepingust taganemise korral loetakse Ostja taganenuks ka sõlmitud Järelmaksu lepingust.

5.12 Taganemisõigus puudub juhul, kui:

a. Kui Müüjapoolsed lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud Ostja sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab Müüjapoolsel lepingu täitmisel oma taganemisõiguse;

b. Mellise asja üleandmisel, mis on valmistatud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi või valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;

c. Müügilepingu esemeks on kinkekaart ja selles toodud unikaalne kood on juba kasutatud.

5.13 Müüja poolt müüdavates seadmetes kasutamiseks vajalikke keskkonnaohtlikke kulumaterjale nagu akusid ja patareisid võetakse tasuta vastu Voltride esinduskauplustes. Suuremõõtmelised elektroonikajäätmed tuleks viia sobivasse jäätmete kogumisjaama. Jäätmejaamade asukohad leiab siit.

6 Järelmaks

6.1 Müüja pakub Ostjale võimalust esitada E-poe kaudu elektrooniliselt Järelmaksu lepingu sõlmimiseks vajalik taotlus järelmaksu pakkuvale krediidiandjale.

6.2 Müüja edastab E-poe kaudu esitatud Ostja taotluse Järelmaksu lepingu sõlmimiseks krediidiandjale või suunab Ostja pärast E-poes vajalike andmete sisestamist järelmaksu pakkuva krediidiandja veebikeskkonda, kus Ostja saab täita järelmaksu taotluse. Ostja taotlust Järelmaksu lepingu sõlmimiseks käsitletakse järelmaksu pakkuvale krediidiandjale suunatud ettepanekuna teha pakkumus (ofert) Järelmaksu lepingu sõlmimiseks.  Müüja ei sõlmi Ostjaga Järelmaksu lepinguid ja ei võta endale Ostja ees mistahes kohustust ega vastutust..

6.3 E-poes avaldatud info järelmaksu tingimuste kohta (sh. võimaliku kuumakse kohta) on informatiivne ja krediidiandja ei ole pakkumuse tegemisel seotud vastava informatsiooniga.

6.4 Järelmaksu pakkuva krediidiandja poolt Ostja taotlusele positiivse vastuse andmise korral (so. Järelmaksu lepingu sõlmimiseks pakkumuse tegemine) sõlmib krediidiandja Järelmaksu lepingu Ostjaga vastava krediidiandja veebikeskkonnas. Järelmaksu leping sõlmitakse krediidiandja ja Ostja vahel.

6.5 Ostja sõlmitud Järelmaksu lepingule ei kehti 14-päevane sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemisõigus, vaid Ostja võib kasutada 14-päeva jooksul Järelmaksu lepingu sõlmimisest krediidilepingust taganemise õigust (võlaõigusseaduse § 409). Kui Ostja taganeb nimetatud 14-päevase tähtaja jooksul Järelmaksu lepingust, võib ta sama tähtaja jooksul taganeda ka Müügilepingust, esitades nimetatud tähtaja jooksul Müüjale Tingimuste punktis 5.2. sätestatud viisil ja vormis Müügilepingust taganemise avalduse.

6.6 Kui krediidisumma on Müügilepingust taganemise ajaks juba Müüjale makstud, lähevad Järelmaksu lepingust taganemise korral Müüja rahalised õigused ja kohustused Ostja suhtes üle krediidiandjale.

6.7 Järelmaksu kohta on täiendab informatsioon siin.

7 Garantii ja pretentsioonide esitamine

7.1 Kui Kaubale on ette nähtud tootjapoolne tehasegarantii, kohustub Müüja tehasegarantii tingimusi täitma ning puudustega Kauba ettenähtud tingimustel parandama. Tehasegarantii olemasolu ja tingimused on toodud Kauba tehniliste andmete lehel või Kaubaga kaasas olevates dokumentides.

7.2 Müüja võib anda Kaubale ka täiendava vabatahtliku Lõppkasutaja Müügigarantii (link). Kui Kaubale on ette nähtud Lõppkasutaja Müügigarantii, kohustub Müüja neid tingimusi täitma ning puudustega Kauba ettenähtud tingimustel parandama. Müüja võib anda Müügigarantii raames Ostjale ka täiendavaid hüviseid.

7.3 Müüja võib pakkuda Ostja poolt soetatavale Kaubale täiendava tasu eest Lisagarantiid siin, mis laiendab olemasoleva garantii ajalist kestust, sisulist ulatust või garantiis määratud läbisõidupiirangut. Samuti võib Müüja pakkuda täiendava tasu eest Lisagarantiid juhtudel, kui pole tegu Kauba tavakasutusega (kommertskasutus või kasutus muudel ärilistel eesmärkidel), mis juhtudel Ostja Kaubale muud garantiid ning pretensioonide esitamise õigus ei laiene. Kui Ostja on sellise Lisagarantii ostnud, kohustub Müüja neid tingimusi täitma ning puudustega Kauba ettenähtud tingimustel parandama.

7.4 Garantiinõude või pretentsiooni esitamiseks peab Ostja muuhulgas säilitama ostudokumendid (arve, leping, täidetud garantiidokument, ostušekk), mis tõendavad, et Kaup on ostetud Müüja E-poest ja et garantii kehtib. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja pretentsiooni käsitlemisest keelduda. Garantii kehtimiseks vajalikud dokumendid ja tingimused on toodud Müügigarantii, Tehasegarantii või Lisagarantii tingimustes või Kauba kasutusjuhendis või eraldi kaasas olevas garantiidokumendis.

7.5 Garantiitähtaeg algab Kauba Ostjale üleandmisest ja kehtib Kaubale lisatud garantiidokumendis või arvel näidatud perioodil.

7.6 Juhul, kui konkreetse Kauba garantiitingimustes ei ole märgitud teisiti, siis:

7.6.1 Müügigarantii annab Ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda Kauba tasuta parandamist või asendamist Kauba garantiitingimustes toodud tingimustel;

7.6.2 Kauba parandamise või asendamise puhul garantiitähtajal pikeneb garantiiperiood aja võrra, mil Ostja ei saa Kaupa kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu. Nimetatud aja hulka ei kuulu aeg, kui Ostja pole Kaupa Müüjale ülevaatamiseks ja remondiks üle andnud, samuti periood kui Müüja ei saa puuduse kõrvaldamisega edasi liikuda Ostjast lähtuval põhjusel või Müüja ei saa Kaupa Ostjale tagastada, kuna Ostja ei võta seda vastu hoolimata mõistlikust ajast, mis Ostjale selleks on Müüja poolt antud;

7.6.3 Kauba parandamisel Kaubas asendatud detailidele kehtib garantii ajani, mil lõpeb Kaubale kehtiv garantiitähtaeg;

7.6.4 Garantiitähtajal asendatud Kaubale antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii.

7.7 Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused. Ostja saab Kauba müügilepingu tingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

7.8 Sõltumata Tehase- või Lõppkasutaja Müügigarantii olemasolust on Ostjal õigus esitada Kauba lepingutingimustele mittevastavusest (eelkõige tootmis-, ja materjalivead) tingitud pretensioone 2 aasta jooksul arvates Kauba kättesaamisest. Esimese 12 kuu jooksul Kaubal ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas Müügilepingu sõlmimise momendil. Vastava eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus. Muul ajal on tõestamise kohustus Ostjal. Sarnane pretensiooni esitamise õigus on Ostjal ka juhul, kui ta on ostnud Kauba asemel Teenust.

7.9 Garantii ning pretensioonide esitamise õiguse alla ei kuulu puudused, mis on põhjustatud vedeliku-, niiskus-, temperatuuri- ja muudest sarnastest kahjustusest, Kauba mehaanilisest vigastusest, Kauba mittesihipärasest kasutamisest, Kauba kasutamisest vastuolus kasutusjuhendis kirjeldatud nõuetega või loomulikust kulumisest, garantiitingimustes toodud läbisõidupiirangu ületamisest, garantiitingimustes toodud regulaarsete hoolduste tegematajätmisest, talvisel ja muul pikaajalisel hoiustamisel aku säilimiseks kehtestatud reeglite mittejärgimisest ja muudest garantiidokumendis toodud asjaoludest.

7.10 Kauba puuduse ilmnemisel kohustub Ostja koheselt teavitama Müüjat probleemist veebilehel (remondivorm) või e-posti teel e-posti aadressile remont [at] voltride.com ning esitama pretensiooni või garantiijuhtumi koos järgmise informatsiooniga:

7.10.1 Nimi ja kontaktandmed;

7.10.2 Pretentsiooni või garantiijuhtumi esitamise kuupäev

7.10.3 Kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus;

7.10.4 Müüjale esitatav nõue

7.10.5 Müügilepingu number ja kuupäev või muu garantii olemasolu tõestav dokument

7.11 Teavitus peab olema saadetud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 2 kuud pärast Kauba lepingule mittevastavuse avastamist. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab Ostja õiguse nõuda Müüjalt Kauba parandamist või väljavahetamist.  Puudusega Kauba kasutamise jätkamise tõttu täiendavalt tekkinud vead ja puudused ei kuulu Müüja poolt hüvitamisele.

7.12 Puudusega Kauba asendamise korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt puudusega Kauba tagastamist.

7.13 Puudustega Kauba asendamisega seotud kulud (s.h tarnekulud) kannab Müüja kui garantiitingimustes pole ette nähtud teisiti.

7.14 Kui puudus on tingitud Kaubast (näiteks toode on defektne või on toode Müüja poolt korraldatud transpordi käigus vigastada saanud) parandab Müüja puudustega Kauba. Müüja võib Kauba parandamise asemel asendada Kauba lepingutingimustele vastava Kaubaga. Kui Kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, kui Müüja keeldub õigustamatult Kaupa asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist, on Ostjal õigus nõuda Müüjalt ostuhinna alandamist või Müügilepingust taganeda ja Kaup Müüjale tagastada. Müüja kohustub tagastama Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Ostjale 14 päeva jooksul arvates põhjendatud taganemisavalduse saamisest.

7.15 Müüja ei vastuta:

7.15.1 Ostjast tingitud Kauba kahjustumise eest;

7.15.2 Defektide eest, mis on tekkinud Kauba ebaõigest hoidmisest, hooldamisest või kasutamisest;

7.15.3 Defektide eest, mis on tekkinud Kauba loomuliku füüsilise muutumise tõttu;

7.15.4 Kauba omaduste Ostjale mittesobivuse eest, kui mittesobivus ei ole tingitud Kaubal esinenud defektist;

7.15.5 Muudel seaduses ja Müügilepingus sätestatud juhtudel.

7.16 Kui Müügilepingust tulenevad kohustused saab täita ositi ja punktis 4.14 või 7.14 nimetatud sündmus leidis aset üksnes mõne Kauba suhtes, võib Ostja taganeda Müügilepingust üksnes selle Kauba suhtes. Sellisel juhul kogu Müügilepingust tervikuna taganemine ei ole lubatud.

7.5 Garantii alla ei kuulu puudused, mis on põhjustatud Kauba mehaanilisest vigastusest aga ka vedeliku-, niiskus-, temperatuuri- ja muudest sarnastest kahjustusest, Kauba mitteotstarbekohasest kasutamisest, Kauba kasutamisest vastuolus kasutusjuhendis kirjeldatud nõuetega või loomulikust kulumisest ja muud garantiidokumendis toodud asjaolud.

7.6 Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused. Ostja saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

7.7 Sõltumata tootjagarantii olemasolust on Ostjal õigus esitada Kauba lepingutingimustele mittevastavusest (eelkõige tootmis-, ja materjalivead) tingitud pretensioone 2 aasta jooksul arvates Kauba kättesaamisest. Kuue esimese kuu jooksul Kaubal ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas Müügilepingu sõlmimise momendil ning defekti tekkepõhjuse peab välja selgitama Müüja.

7.8 Kauba puuduse ilmnemisel kohustub Ostja koheselt teavitama Müüjat probleemist e-posti teel e-posti aadressile klienditugi [at] voltride.com ning esitama järgmise informatsiooni:

7.8.1 nimi ja kontaktandmed;

7.8.2 pretentsiooni esitamise kuupäev

7.8.3 Kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus;

7.8.4 Müüjale esitatav nõue

7.8.5 Müügilepingu number või muu garantii olemasolu tõestav dokument

7.9 Teavitus peab olema saadetud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 2 kuud pärast Kauba lepingule mittevastavuse avastamist. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab Ostja õiguse nõuda Müüjalt Kauba parandamist või väljavahetamist.

7.10 Puudusega Kauba asendamise korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt puudusega Kauba tagastamist.

7.11 Puudustega Kauba asendamisega seotud kulud (s.h tarnekulud) kannab Müüja.

7.12 Kui puudus on tingitud Kaubast (näiteks toode on defektne või on toode transpordi käigus vigastada saanud) parandab Müüja puudustega Kauba. Müüja võib Kauba parandamise asemel asendada Kauba lepingutingimustele vastava Kaubaga. Kui Kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, kui Müüja keeldub õigustamatult Kaupa asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist, on Ostjal õigus Müügilepingust taganeda ja Kaup Müüjale tagastada. Müüja kohustub tagastama Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Ostjale 14 päeva jooksul arvates põhjendatud taganemisavalduse saamisest.

7.13 Müüja ei vastuta:

7.13.1 Ostjast tingitud Kauba kahjustumise eest;

7.13.2 defektide eest, mis on tekkinud Kauba ebaõigest hoidmisest või kasutamisest;

7.13.3 defektide eest, mis on tekkinud Kauba loomuliku füüsilise muutumise tõttu;

7.13.4 Kauba omaduste Ostjale mittesobivuse eest, kui mittesobivus ei ole tingitud Kaubal esinenud defektist;

7.13.5 muudel seaduses ja Müügilepingus sätestatud juhtudel.

7.14 Kui Müügilepingust tulenevad kohustused saab täita ositi ja punktis 4.13 või 7.12 nimetatud sündmus leidis aset üksnes mõne Kauba suhtes, võib Ostja taganeda Müügilepingust üksnes selle Kauba või tootja Kaupade suhtes. Sellisel juhul kogu Müügilepingust tervikuna taganemine ei ole lubatud

8 Vastustuse piirang ja vaidluste lahendamine

8.1 Müüja ei vastuta ühelgi juhul:

8.1.1 kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või pangalingi- või krediitkaardimakse ja sellest tulenevalt Müügilepingu sõlmimine võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või pangalingi- või krediitkaardimaksega seoses tekib probleeme, on Ostja kohustatud teatama neist viivitamatult Müüjale;

8.1.2 Ostjale tekitatud kahju eest, kui Ostja identiteeti kasutab teine isik.

8.2 Poolte vastutus on piiratud kui kohustuse rikkumine toimus vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Müügilepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatu jõu olukorra tekkimisest ja sellega seotud kohustuse mittetäitmisest on Pool kohustatud teist poolt kirjalikult teavitama koheselt kuid mitte hiljem kui 3 päeva jooksul selle ilmnemisest või sellest teada saamissest, kui viimane toimus hiljem. Seejärel lepivad pooled kokku kohustuste täitmise ulatuse vähenemises lähtuvalt vääramatu jõu mõjust kohustuste täitmise võimele.

8.3 Müüja ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest või Ostja enda vastuvõtuviivitusest, milleks on muuhulgas Ostja poolse Müügilepingu järgse sobiliku vastuvõtja puudumine Kauba üleandmise asukohas selleks ettenähtud ajal.

8.4 Müüja ei kompenseeri Ostjale ühelgi juhul mistahes varalist või mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud kahju hüvitist, samuti mistahes kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu).

8.5 Müüja ei kompenseeri Ostja kahju, mis tekib põhjusel, et Ostja võttis enda peale kolmandate isikute ees Kaubaga seoses mistahes kohustusi.

8.6 Müüja ei kompenseeri Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju.

8.7 Müüja ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Ostjal tulenevalt asjaolust, et Müüja on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.

8.8 Vaidluste lahendamiseks on Ostjal õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee.  Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Kaebuste lahendamiseks lisainfo https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon

8.9 Müügilepingu sõlmimisest ja täitmisest tekkinud vaidlusi püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendavad Pooled nende vahelise vaidluse Eestis, Harju Maakohtus.  Ostjal on õigus pöörduda ka kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi Tarbijakaitseameti poole

9 Muud tingimused

9.1 Ostja kinnitab, et ta:

9.1.1 on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha E-poes võimaldatud tehinguid;

9.1.2 on teadlik ja nõustub, et E-poes tellimuse esitamine ja tellimuse eest tasumine toob kaasa siduva Müügilepingu sõlmimise;

9.1.3 on teadlik ja nõustub sellega, et Müüjal on õigus Ostja isikuandmeid säilitada ja teostada Ostja isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja Tingimustele;

9.1.4 saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Tingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et E-poe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

9.2 Ostja kohustub:

9.2.1 esitama Kauba ostuprotsessis täielikult tõeseid isikuandmeid, sh esitama tellimuse oma õige ja täieliku nime all, esitama õige sünniaja ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;

9.2.2 vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud tema identiteedi alt või tema elu- või asukohas asuvalt IP-aadressilt;

9.2.3 mitte kasutama E-poodi ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

9.2.4 mitte lubama sooritada E-poes oma identiteedi all tehinguid alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavalt õigusaktidele keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingute tegemine.

9.3 E-pood ja kogu selle sisu, sh kuid mitte ainult kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on Müüja intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eespoolnimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Ostjal õigust Müüja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada.

9.4 Eesmärgiga pakkuda enda Kaupu Müüja E-poe kaudu on Kauba tootjad ja tarnijad andnud Müüja õiguse kasutada enda kaubamärki, Kaupade kirjeldusi, fotosid ja muud vara, mis võib olla käsitatav nimetatud isikute intellektuaalse omandina.

9.5 Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Müüja endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.

9.6 Müüja jätab endale õiguse loobuda müügist, kui Kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna või kirjelduse sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 1000 Eur’i maksev toode on müügis 100 Eur’iga, on tegemist ilmselge veaga. Sellise veaga toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

9.7 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega, võib Müüja E-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul Müüja ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame Ostjal siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust Müüja klienditeeninduse telefonil 6004099.

9.8 Kodulehe teadete ja Müügilepinguga seonduva informatsiooni vahetamine Ostja ja Müüja vahel toimub elektroonilises vormis E-poes teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu või informatsiooni avaldamisega E-poes. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud E-poes. Teateid võib Ostjale edastada ka kirjalikult Müügilepingus avaldatud aadressil või Müüjale tema ametlikul postiaadressil.

9.9 Kehtivad Tingimused esitatakse E-poes viisil, mis võimaldab Ostjal need enda arvutisse salvestada ja neid hiljem taasesitada. Müüja säilitab Tingimuste kõikide redaktsioonide tekstid. Kuigi Müüja võib aeg-ajalt muuta Tingimustes sätestatut, jäävad varasemalt kehtinud Tingimuste redaktsioonid Ostjatele kättesaadavaks. Varem kehtinud Tingimuste redaktsiooni saamiseks tuleb Ostjal edastada Müüjale vastav päring.

10 Tingimuste kehtiv redaktsioon

10.1 Tingimuste käesolev redaktsioon on kinnitatud ja kehtib alates 01.09.2023.