Voltride elektriliste liikurite rendi üldtingimused.

 1. Terminid:
 • Teenuse osutaja – Voltride OÜ, aadress Telliskivi 60/1, laenutus@voltride.com, tel 6004099, www.voltride.com/et/rent
 • Klient – eraisik, Eesti Vabariigi kodanik, vähemalt 18 aastat vana, kui pole näidatud teisiti.
 • Toode – käesolevate tingimuste alusel Teenuse osutaja poolt Kliendile kokkulepitud perioodiks renditav elektriline tõukeratas, elektrirula, üksratas, elektriratas, tasakaaluliikur ja nendega kaasas olev laadija(d), pult või muu toode, mida Teenuse osutaja otsustab klientidele pakkuda.
 • Teenus – Teenuse osutaja poolt Toote rentimine Kliendile käesolevatel tingimustel ning kokkulepitud perioodiks
 • Rendi üldtingimused moodustavad Lepingu Teenuse osutamiseks, mille lepingupoolteks on Teenuse osutaja ja Klient.
 • Elektriliste liikurite eeskirjad lisas 1 on Lepingu lahutamatud osad
 1. Teenuse tingimused
 • Toote ja lisavarustuse vastuvõtmisest Teenuse osutajalt üleandmiseni Teenuse osutajale kannab Klient täielikku ja tingimusteta vastutust Toote ja lisavarustuse säilimise ja heaperemeheliku kasutuse eest alates üleandmisest kuni tagastamise ja vastuvõtmiseni Teenuse osutaja töötaja poolt.
 • Toote ja lisavarustuse vastuvõtmisest Teenuse osutajalt üleandmiseni Teenuse osutajale kannab Klient täielikku ja tingimusteta vastutust kõigi võimalike seaduste ja eeskirjade rikkumise, õnnetusjuhtumite, vigastuste, surma ja kahjude eest, mis võivad Kliendiga juhtuda või mida Klient võib kolmandatele osapooltele või nende varale põhjustada Toote kasutamise käigus sõltumata põhjusest (sh Toote puudus, mittevastavus, tõrge, tehniline mittekorrasolek, purunemine, aku tühjenemine jms).  Klient vabastab Teenuse osutaja täielikult vastutusest ning kohustub hüvitama Toote kasutamisega seotud võimalikud nõuded, trahvid, kulud ja kahjuhüvitised.
 • Ühtlasi kinnitab Klient, et on enne Toote kasutamist tutvunud kehtivate liiklusseaduse ja eeskirjadega ning Lisas 1 toodud ohutu sõidu eeskirjadega ning kohustub neid järgima.
 • Ühtlasi kinnitab Klient, et Toode ja kaasnev lisavarustus jääb omandisse ning Kliendil puudub õigus Toodet või selle juurde kuuluvat varustust mis tahes viisil osadeks lahti võtta, muuta, parandada, lõhkuda või rikkuda,
 • Kliendil ei ole lubatud Toodet edasi rentida, müüa, pantida ega muul moel üle anda kolmandale osapoolele.
 • Kliendil ei ole lubatud anda toodet kasutada teistel isikutel, millega kaasnev trahv on 100Eur. Juhul kui Klient siiski annab Toote kasutada teisele isikule, jääb Klient täielikult vastutavaks sellise kasutada andmise jooksul kõige juhtuva eest (Toote rikkumine, õnnetused, vigastused, surm, kahju kolmandatele isikutele ja nende varale, trahvinõuded, tasud jne.), nagu juhul kui Klient Toodet ise kasutab.
 • Kõikidest Toote puudustest tuleb Kliendil teavitada Teenuse osutajat koheselt Toote vastuvõtmisel Teenuse osutajalt. Lisaks võimalike puuduste avastamisele, soovitab Teenuse osutaja üle vaadata ka Toote seadistused ning vajadusel neid korrigeerida enne Teenuse kasutama hakkamist. Toote seadistuste iseseisev muutmine Kliendi poolt on keelatud. Algsete seadistuste taastamise eest on teenustasu 25Eur.
 • Kui Toote ja/või Toote puldi aku saab rendiperioodil tühjaks, siis kohustub Klient Toote ja/või puldi aku laadima Tootega kaasas olnud originaal laadija(te)ga. Toodet ei ole lubatud tühjaks sõidetud akuga seisma jätta. Toote laadimine muu laadijaga kui originaal-laadija on keelatud. Laadimise järel peab laadimispistiku sulgema laadimispistiku korgiga, et vältida niiskuskahjustusi.
 • Klient vastutab vigastuste tekkimise eest Toote ja lisavarustuse kasutamise käigus, mis on vastuolus vastava Toote kasutusjuhendiga (sh ohtlikud sõiduvõtted, Liiklusseaduse eiramine, sõitmine vihmas, märjal pinnasel ja vees). Keelatud on sõita Tootega mitmekesi, pukseerida või lükata teise kergliikuri, ratta või muu sõidukiga liikuvat inimest või eelnimetatud kergliikureid, rattaid või sõidukeid kui seda ei kasuta teine inimene.
 • Teenuse osutaja ei vastuta puuduste ja mittevastavuste ilmnemise eest, mis võivad tekkida Toote normaalse kasutuse käigus. Toode on elektriseade, millel võivad esineda tehnilised rikked isegi selle nõuetekohasel hooldamisel, ja nende rikete tagajärjel võivad tekkida vigastused.  Teenuse osutaja ei ole vastutav selliste tagajärgede eest.  Klient on kohustatud rakendama piisavaid ettevaatusabinõusid, et vältida selliseid tagajärgi. Kiivri ja muu kaitsevarustuse kandmine ning hoolikas sõidueeskirjade ja lepingutingimuste järgimine on väga olulised, et vähendada vigastuste tekkimise ja teistele isikutele vigastuste või kahju tekitamise riske.
 • Toote vigastuste tekkimisel või puuduste ja mittevastavuste ilmnemisel on keelatud Toote kasutamist jätkata. Sel juhul tuleb koheselt ühendust võtta Teenuse osutajaga ja leppida kokku edasistes tegevustes. Toote kasutamise jätkamine olukorras kus on tekkinud vigastused või ilmnenud puudused või mittevastavused, toob kaasa täiendava kahjunõude Kliendile kuni 100Eur.
 • Klient kohustub Teenuse osutajat kirjalikult teavitama käesolevates Üldtingimustes näidatud emailile õnnetusest, avariist, kahju tekkimisest, tervisekahjustuse tekkimisest, varastatud või kaotatud Tootest esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 24 tundi pärast sündmuse toimumist. Kui sündmuse tagajärjel tekkis tervisekahjustus, varaline kahju või Toode varastati, kohustub Klient 24 tunni jooksul tegema avalduse politseile sündmuse toimumisest.
 • Teenuse osutaja kontrollib tagastatava Toote ja lisavarustuse seisukorda ning see peab vastama sellele, milles Toode Kliendile väljastati ning olema komplektne. Tagastamisel avastatud puudused ning vigastused kõrvaldatakse Kliendi kulul, Teenuse osutaja poolt kinnitatud hinnakirja alusel.
 • Klient peab Toote tagastama Teenuse osutajale kokkulepitud rendiperioodi lõpus või enne seda. Varasema tagastuse korral kasutamata jäänud rendiperioodi ei hüvitata. Tagastamisega hilinemise korral rakendub lisatasu, mille suurus on kokkulepitud rendiperioodi kohta arvestatud tunnitasu kahekordne määr.
 • Toote mittetagastamisel 3 päeva jooksul pärast rendiperioodi lõppu, on Teenuse osutajal õigus nõuda Kliendilt leppetrahvi kuni 300Eur ja Kliendile renditud Toote, laadija, puldi ning lisavarustuse hinna kompenseerimist jaemüügi hindade alusel. Klient kohustub vastavasisulise nõude Teenuse osutajale kompenseerima 7 päeva jooksul vastava nõude saamisest.
 • Teenuse osutajal on õigus keelduda Kliendile Teenust osutamast põhjust näitamata. Sel juhul tagastatakse Kliendile Teenuse eest tasutud renditasu ja tagatisraha. Muid kahjusid ja nõudeid Teenuse osutaja ei hüvita.
 1. Teenuse eest tasumine, tagatisraha, tühistamine ja viivised
 • Klient tasub Teenuse eest ettemaksuga broneeringu tegemisel e-poes või Teenuse osutaja juures enne Toote üleandmist-vastuvõtmist Teenuse osutaja poolt pakutud makseviisidega.
  E-poes tasumise järel saadab Teenuse osutaja kuni 1 tööpäeva jooksul broneeringu kinnituse ning instruktsioonid Toote kättesaamise aja ja koha kohta.
  Toode antakse üle broneeringu teinud isikule või broneeringus näidatud isikule isikut tõendava dokumendi esitamisel.
  Ilma broneeringuta Toodet rentida soovivatele Klientidele pakutakse Teenust vabade Toodete olemasolul üldises ootejärjekorras. Vajalik on isikut tõendava dokumendi olemasolu.
 • Krediit- või deebetkaardiga tasumisel võib Teenuse osutaja iga tehtud makse eest nõuda teenustasu, mis lisatakse igale teenuse tellimusele. Teenustasu on Visa/Mastercardi teenustasude maksmiseks. Kliendi pank võib krediit- või deebetkaardi kasutamise eest nõuda lisatasusid.
 • Broneeringu tühistamine:
  1. kuni 48h enne Teenuse algust tagastame 80% ettemaksust.
  2. alla 48h enne Teenuse algust tagastame 20% ettemaksust.
  3. Broneeringu tühistamiseks tuleb saata emaili teel teavitus ülaltoodud Teenuse osutaja emailile. Teenuse osutaja kinnitab tühistamise 1 tööpäeva jooksul. Tagastatav summa tagastatakse Kliendi näidatud pangakontole kuni 2 nädala jooksul.
  4. Teenuse osutajal on õigus kehtestada suure nõudlusega perioodideks erinevaid tühistamistingimusi. Vastavasisuline muudatus tehakse sel juhul käesolevatesse tingimustesse..
 • Klient peab Teenuse eest tasudes või hiljemalt enne Teenuse osutajalt Toote üleandmist-vastuvõtmist jätma Teenuse osutajale tagatisraha: 100-500 eur, olenevalt renditava vara väärtusest. Tagatisraha saab tasuda sularahas, krediitkaardi broneeringuga või tehes makse Teenuse osutaja pangakontole.

  Tagatisraha tagastatakse kliendile pärast Toote vastuvõtmist Teenuse osutaja poolt. Juhul kui Toode ei ole tagastamisel samaväärses korras kui Teenuseosutaja poolt üleandmise hetkel, Klient hilineb tagastamisega või on tekkinud muud asjaolud (kahju- või õnnetusjuhtum, trahvinõue, muud kulud jms), millega seoses on Teenuse osutajal tekkinud või võivad tekkida nõuded Kliendi vastu, siis on Teenuse osutajal õigus Tagatisraha kinni pidada vastavate asjaolude selgumiseni. Juhul kui Klient keeldub tasumast Teenuseosutaja poolt esitatud arveid või nõudeid, või viivitab nende tasumisega, on Teenuse osutajal õigus vastavad viivised ja summad kinni pidada Tagatisrahast. Juhul kui Tagatisrahast ei piisa, kohustub Klient Teenuse osutajale tasuma nõutud summa ja viivised Teenuseosutaja esimese nõudmise peale.

 • Kliendi poolt tasuda olevate summade tasumisega hilinemisel arvestatakse viivist 0.1% hilinetud summal päevas.
 • Kõik tasutavad summad tasub Klient Teenuse osutaja pakutud makseviiside kaudu. Mittetasumisel volitab Klient Teenuse osutajat vastavat summat debiteerima Kliendi valitud makseviisi abil. Valitud makseviiside kasutamise ebaõnnestumisel võib Teenuse osutaja rakendada muid sissenõudmise viise. Klient nõustub hüvitama kõik Teenuse osutajale võlgade sissenõudmisega tekkivad kulud, sealhulgas mõistlikud õigusabikulud, kui Klient ei tasu Teenuse osutajale võlgnetavaid summasid õigeks ajaks.
 1. Hinnad
 • Kõik hinnad on näidatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu, kui pole selgelt näidatud, et tegu on käibemaksuta hinnaga.
 • Teenuse osutajal on õigus igal ajal hindu muuta. Kui e-poes on hinda muudetud pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja teenust osutama vastavalt tellimuse hetkel kehtinud hindadele. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
 1. Tarneaeg
 • Broneeringuid käsitletakse 1 tööpäeva jooksul ja antakse Kliendile vastav kinnitus. Lühema etteteatamisega broneeringuid käsitletakse võimaluse korral.
 • Teenuseosutaja tagab võimaluse korral Toodete olemasolu kinnitatud broneeringutega klientidele. Juhul kui broneeritud toode on mingil põhjusel mittekättesaadav (nt. eelmine klient ei tagasta tähtajaliselt või tagastab toote kujul, mis ei ole kasutatav jms.), informeerib Teenuse osutaja Klienti sellest võimaluse korral enne rendiperioodi algust. Teenuse osutaja võib Kliendile pakkuda ka asenduseks mõnda muud toodet.
 • Muudel juhtudel Toodete olemasolu ei tagata.
 1. Muud tingimused
 • Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seaduseid ja seda tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusega.
 • Kohustuste täitmisele võivad kohalduda õigusaktid, näiteks kehtivad liiklusseadused ja -eeskirjad, millest tulenevaid nõudeid kohustub Klient järgima.
 • Poolte vahelised arusaamatused lahendatakse Poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kui see ei ole võimalik, käsitletakse juhtumit Harju Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 • Isikuandmete töötlemise, privaatsuspoliitika ja konfidentsiaalsuse osas kehtivad Voltride E-poe üldtingimused.
 • Lepingust tulenevate mis tahes nõuete, sealhulgas lepinguvälistest võlasuhetest või muudel alustel tekkinud nõuete puhul on Teenuse osutaja koguvastutus piiratud summaga, mis ei ületa 500 eurot või summat, mis maksti Teenuse osutajale Toote rendiperioodi eest, mille kestel nõude aluseks olnud sündmus või õnnetus toimus, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem.
 • Kumbki lepingupooltest ei vastuta kahjude ega viivituste või kohustuse täitmata jätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõu sündmus, sealhulgas loodusõnnetus, maavärin, tulekahju, üleujutus, sõda, terrorism, rahvarahutused, töö- või sõjaline konflikt, sabotaaž, streigid või töösulud, pandeemia, epideemia, massirahutused, tõrked kommunaal- või kommunikatsiooniteenustes või nende katkemine, laiaulatuslik küberrünnak, kohtulahend, riigi- või militaarvõimu tegevus, riigi-, õiguskaitse- või järelevalveasutuse tegevus.
 • Käesolevaid üldtingimusi aktsepteerides kinnitab Klient, et on nendega tutvunud ning kohustub käesolevat Lepingut täitma.

Lisa 1:  Elektriliste liikurite eeskirjad

 

 1. Ohutus

1.1 Enne Toote kasutamist kontrollige põhjalikult selle ohutust, sealhulgas:

 1. a) raami seisundit;
 2. b) rattaid ning veenduma, et need pole tühjad ja miski ei takista nende liikumist;
 3. c) pidurite toimimist;
 4. d) aku laetust;
 5. e) Toote signaalkella korrasolekut;
 6. f) Toote tulesid ja helkureid, kui te kavatsete Tootega pimedal ajal sõita;
 7. g) et Toode ei oleks kahjustatud, tehniliste vigadega ja ei vajaks hooldamist;
 8. h) peate järgima kõiki Toote üleandmisel-vastuvõtmisel saadud juhiseid.

1.2 Jälgige kogu sõidu kestel, et Toode ja selle töötamine vastab ülaltoodud ohutusnõuetele. Kui avastate sõidu kestel, et Toode ei vasta ohutus-nõuetele, või märkate mõnda muud ohtlikku viga või riket, siis tuleb teil Tootega sõitmine esimesel võimalusel lõpetada ja teavitada seisundist Teenuse osutajat vastavalt Üldtingimuste punktile 2.11.

 

 1. Liiklusohutus

2.1 Tootega sõitmine ja selle kasutamine peab alati toimuma ohutul viisil. Tootega sõites või seda kasutades kohustute:

 1. a) järgima kõiki kehtivaid liiklusseadusi ja -eeskirju;
 2. b) kasutama kaitsevarustust kooskõlas eeltoodud soovituste ja kehtivate õigusaktidega, mida võib Tootega sõitmisel tervisekahjustuste vältimise eesmärgil mõistlikuks pidada, sealhulgas kandma kiivrit, kaitsmeid ja sobivaid jalatseid;
 3. c) hoiduma Toote kasutamisest, kui olete tarvitanud alkoholi, narkootikume, ravimeid või muid aineid, mille toime võib vähendada teie võimet Toodet ohutul viisil kasutada;
 4. d) järgima kiiruspiiranguid ja kohandama sõidukiirust olukorra järgi, arvestades sealjuures oma sõidukogemusega, teeoludega, Toote hetkeseisundiga (nt aku laetus, pidurid jms), ilmastikuoludega, liiklustiheduse ja muude tingimustega nii, et teil oleks võimalik peatuda takistusega kokku põrkamata või kukkumata;
 5. e) mitte kasutama mobiiltelefoni, tahvelarvutit, sülearvutit, muusikamängijat või muud seadet, kui see võib hajutada teie tähelepanu ja vähendada võimet Toodet ohutul viisil kasutada;
 6. f) mitte sõitma Tootega sillutamata teedel, läbi vee või kohtades, kus see on keelatud, ebaseaduslik või häirib teisi;
 7. g) mitte kasutama Toodet võidu-, offroad– ega trikisõitudeks;
 8. h) mitte sõitma Tootega kiirteedel ega piiratud juurdepääsuga teedel;
 9. i) mitte sõitma Tootega vastassuunavööndis;
 10. j) mitte sõitma Tootega teedel, mis on mõeldud üksnes jalakäijatele välja arvatud juhul kui puudub muu võimalus. Sel juhul tohite liikuda jalakäijate lähedal olles jalakäija kiirusega;
 11. k) mitte sõitma autoteel ja mujal, mis on seadusega keelatud;
 12. l) mitte sõitma Tootega kehvade või ohtlike ilma- või teetingimuste korral, sealhulgas lumesaju, rahe, jäite, lörtsi, jäävihma või äikesetormi esinemisel;
 13. m) vältima Toote maksimaalse lubatud kandevõime ületamist;
 14. n) mitte sõidutama Tootel teisi inimesi või pukseerima või lükkama teisi inimesi/sõidukeid;
 15. o) vältima esemete, näiteks kohvrite, seljakottide, kottide ja/või muu sarnase kandmist, kui see vähendab teie võimet Toodet ohutul viisil kasutada;
 16. p) kandma heledaid riideid või kasutama helkurit, et teistel liiklejatel oleks teid lihtne märgata.

 

 1. Parkimine ja hoiustamine

3.1 Kliendil:

 1. a) ei ole lubatud Toodet parkida viisil, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega;
 2. b) tuleb parkida viisil, et oleks välditud toote tahtmatu kahjustamine teiste isikute poolt või varastamine
 3. c) parkida või hoiustada kohta, kus toode ei saaks vee, temperatuuri või muid kahjustusi
 4. d) Ärge jätke Toodet autosse, mis on päikese käes, mistõttu võib Toode ja Tootes olev aku üle kuumeneda
 5. e) Hoiustage Toode kuivas kohas toatemperatuuril, kus niiskus, liigne külm või kuumus või muud esemed ei saaks Toodet kahjustada.
  f) Paigutades toote transpordiks auto pagasiruumi, kontrollige, et Toode oleks korralikult fikseeritud ja ei saaks kahjustatud muude esemete poolt

Laadimine

Pärast iga kasutamist laadige aku täis. Ärge jätke laadima pandud Toodet järelvalveta.

 1. a) Aku laadimiseks lülitage Toode välja.
 2. b) Kasutage ainult originaallaadijat.
 3. c) Sisestage laadija seinakontakti ja siis Toote laadimispistikusse. Ärge kasutage laadimisjuhtme sisestamisel liigset jõudu. d) Ärge pange Toodet laadima vahetult pärast sõitmist. Laske Tootel pool tundi maha jahtuda.
 4. e) Toote laadimine niiskes ruumis, päikse käes ja lahtise leegi läheduses on keelatud.
 5. f) Laadimine võtab normaaltingimustes aega olenevalt mudelist kuni 3-8 tundi. Vastav info on Teenuse osutajalt edastatud Toote üleandmisel.
 6. g) Kui laadijas põleb punane tuli, tähendab, et Toodet laetakse. Kui süttib roheline tuli, on Toode 100% laetud. Siis eemaldage laadija Toote laadimispistikust. Pärast laadimist pange laadimispistiku kate taas pistikule, et vältida niiskuskahjustusi.
 7. h) Toodet on soovitatav laadida toatemperatuuril, vahemikus 15-25 kraadi. Vastasel juhul on oht Toote akut rikkuda.